pl en
12 664 80 00

Jakość oraz dane techniczne

Uzyskanie najwyższej jakości kruszyw możliwe jest dzięki stałemu monitorowaniu poszczególnych procesów produkcji. Nad ciągłością produkcji i jakością materiału opiekę sprawuje doświadczona kadra zarządzająca.

 

 

Po wstępnej kwalifikacji złoża do dalszego zastosowania następuje wybór miejsca eksploatacji. Odstrzelony urobek trafia na linię krusząco-sortującą, gdzie podlega obróbce mechanicznej. Proces technologiczny na zakładzie przeróbczym rozpoczyna się od wstępnego kruszenia urobku, po którym materiał trafia na przesiewacze, gdzie ulega segregacji na pożądane frakcje. Materiał trafia na odpowiednio oznakowane hałdy wyrobu gotowego. Do produkcji asortymentu wykorzystywany jest sprzęt firmy Metso Minerals. W końcowym etapie produkcji, ze składu gotowego wyrobu pobierane są próby do badań kontrolnych. Po akceptacji partii materiału przez Dział Jakości kruszywo trafia do klienta.

 

 

W kopalni „Górka” wdrożono wewnętrzny system zakładowej kontroli produkcji, którego zadaniem jest monitorowanie jakości sprzedawanych produktów. Dodatkowo, produkty końcowe badane są w laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, w laboratorium Ferrocarbo oraz w trybie ciągłym w zakładowym laboratorium Mota-Engil Central Europe S.A. Wdrożony i utrzymany system ZKP gwarantuje otrzymanie produktów o najwyższej jakości.


Certyfikaty

Oferowane kruszywa naturalne spełniają wymagania obowiązujących norm europejskich:

  • PN – EN 12620 - Kruszywa do betonu
  • PN – EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN - EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN - EN 13383 - Kamień do robót hydrotechnicznych

 

Do każdej partii  materiału wydawany jest dokument oznakowania CE w systemie 2+. Kopalnia Granitu „Górka” posiada certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę - Ośrodek  Certyfikacji  Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, który cyklicznie przeprowadza inspekcję całego zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, zapewniając ciągły nadzór nad systemem ZKP.