pl en
12 664 80 00

Ochrona Danych Osobowych – informacje dla Kontrahentów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA ORAZ PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA,

 

- podawana celem realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 bądź 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Opolskiej 110, 31-323 Kraków (dalej jako „Spółka” lub „Mota-Engil”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000012902, NIP: 6750001573, w związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe osób fizycznych współpracujących ze Spółką.

 

Spółka podejmując kontakt z kontrahentem, zawierając i realizując z nim umowę lub składając zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tych procesach.

 

Kontakt z administratorem jest możliwy na adres siedziby Spółki: ul. Opolska 110, 31-323 Kraków lub na adres e-mail: contact@mota-engil-ce.eu, tel.: 12 664 80 00.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych pisząc na adres: iod@mota-engil-ce.eu

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane podawane przez kontrahenta w związku z podjęciem współpracy:

 1. firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 2. numer NIP lub REGON,
 3. imię i nazwisko,
 4. numer PESEL,
 5. numer i seria dowodu tożsamości – o ile jest wymagane dla identyfikacji danej osoby,
 6. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub faxu),
 7. stanowisko zajmowane w ramach organizacji,
 8. uprawnienia zawodowe – o ile jest to wymagane w związku z realizacją umowy,
 9. wizerunek - o ile pozostaje udostępniony np. w korespondencji mailowej, jest wymagany np. dla sporządzenia identyfikatora.

 

Dane zbierane z innych źródeł:

 1. od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub którego są Państwo przedstawicielami bądź zleceniobiorcami, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,
 2. z publicznie dostępnych źródeł, jak rejestry CEIDG i KRS, w zakresie obejmującym publicznie dostępne dane.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Mota-Engil, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym bądź wynikać z Państwa zobowiązań podjętych względem kontrahenta Mota-Engil. Niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Mota-Engil, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym bądź wynikać z Państwa zobowiązań podjętych względem kontrahenta Mota-Engil. Niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy.

 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Mota-Engil będzie przetwarzać Państwa dane osobowe:

 

 • w zakresie danych osobowych kontrahenta - w celu zawarcia i realizacji umowy, której jest stroną i będą przetwarzane przez okres trwania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi są: zawieranie i realizacja umowy z kontrahentami, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, kontakt z kontrahentem, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie terenu budowy - dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest: wystawienie faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości oraz właściwych regulacji podatkowych; wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacja takiego zamówienia na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (o ile pozyskanie danych osobowych jest związane z udziałem w takim postępowaniu bądź realizacją takiego zadania); archiwizacja danych – dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości, Ordynacji Podatkowej oraz ustawie Prawo zamówień publicznych oraz według zasad archiwizacji dokumentów budowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podmioty upoważnione na mocy prawa (np. policja, sądy);
 2. Spółki z grupy Mota-Engil: o ile uczestniczą one w administracyjnej/księgowej/finansowej/informatycznej obsłudze umowy;
 3. Podmioty świadczące usługi na rzecz Mota-Engil, w szczególności: dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, doradztwo prawne oraz podatkowe;
 4. Inne podmioty, na rzecz których Mota-Engil świadczy usługi we współpracy z kontrahentem (w szczególności inwestorom bądź zamawiającym, gdy współpraca dotyczy realizacji zamówienia publicznego);
 5. Podwykonawcy inwestycji, usługodawcy/dostawcy świadczący usługi w związku z realizacją inwestycji;
 6. Dostawcy usług kurierskich lub pocztowych. 

 

Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy podmiotom będącym w szczególności dostawcami systemów/usług informatycznych. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, o których mowa w rozdziale V RODO.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

W zakresie i na zasadach określonych w RODO w odniesieniu do swoich danych przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do danych – art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych – art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych – art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
 5. przeniesienia danych - art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,
 7. odwołania zgody, w przypadkach, gdy stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 7 RODO.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail: iod@mota-engil-ce.eu

 

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.