pl en
12 664 80 00

Ochrona Danych Osobowych – informacje dla Kontrahentów

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTA ORAZ PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA,


- podawana celem realizacji obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 bądź 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Opolskiej, 31-323 Kraków (dalej jako „Spółka” lub „Mota-Engil”), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012902, NIP: 6750001573, w związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe osób fizycznych współpracujących ze Spółką, będąc Administratorem danych osobowych. Spółka podejmując kontakt z kontrahentem, zawierając i realizując z nim umowę lub składając zamówienie jest administratorem danych osobowych zebranych w tych procesach.

 

Z administratorem można skontaktować się na adres e-mail: contact@mota-engil-ce.eu, telefonicznie: 12 664 80 00 lub listownie na adres siedziby spółki.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres: iod@mota-engil-ce.eu lub na adres siedziby administratora: ul. Opolska 110, 31-323 Kraków.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane podawane przez kontrahenta w związku z podjęciem współpracy:

 

a) firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

b) numer NIP lub REGON,

c) imię i nazwisko

d) numer PESEL,

e) numer i seria dowodu tożsamości – o ile jest wymagane dla identyfikacji danej osoby;

f) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu lub faxu),

g) stanowisko zajmowane w ramach organizacji,

h) uprawnienia zawodowe – o ile jest to wymagane w związku z realizacją umowy;

i) wizerunek - o ile pozostaje udostępniony np. w korespondencji mailowej lub jest wymagany np. dla sporządzenia identyfikatora.

 

Dane zbierane z innych źródeł:

 

a) od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub którego są Państwo przedstawicielami bądź zleceniobiorcami, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy,

b) z publicznie dostępnych źródeł, jak rejestry CEIDG i KRS, w zakresie obejmującym publicznie dostępne dane.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Mota-Engil, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio ze Spółką, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym bądź wynikać z Państwa zobowiązań podjętych względem kontrahenta Mota-Engil. Niepodanie danych uniemożliwi realizację umowy.

 

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Mota-Engil będzie przetwarzać Państwa dane osobowe

  • w zakresie danych osobowych kontrahenta - w celu zawarcia i realizacji umowy, której jest stroną i będą przetwarzane przez okres trwania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, jakimi są: zawieranie i realizacja umowy z kontrahentami, weryfikacja kontrahentów w publicznych rejestrach, kontakt z kontrahentem, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim jest: wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości oraz właściwych regulacji podatkowych; wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i realizacja takiego zamówienia na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (o ile pozyskanie danych osobowych jest związane z udziałem w takim postępowaniu bądź realizacją takiego zadania); archiwizacja danych; dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie o rachunkowości, Ordynacji Podatkowej oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
     

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

 

Mota-Engil może udostępniać Państwa dane osobowe:

1) podmiotom upoważnionym na mocy prawa (np. policja, sądy);

2)spółkom z grupy Mota-Engil: o ile uczestniczą one w administracyjnej/księgowej/finansowej/informatycznej obsłudze umowy;

3) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Mota-Engil, w szczególności: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, doradztwo prawne oraz podatkowe;

4) innym podmiotom, na rzecz których Mota-Engil świadczy usługi we współpracy z kontrahentem (w szczególności inwestorom bądź zamawiającym, gdy współpraca dotyczy realizacji zamówienia publicznego);

5) dostawcom usług kurierskich lub pocztowych.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

W zakresie i na zasadach określonych w RODO w odniesieniu do swoich danych przysługują Państwu prawa:

a) dostępu do danych – art. 15 RODO,

b) sprostowania danych – art. 16 RODO,

c) usunięcia danych – art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,

e) przeniesienia danych - art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,

g) odwołania zgody, w przypadkach, gdy stanowi podstawę przetwarzania danych – art. 7 RODO.

 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail: iod@mota-engil-ce.eu.

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Mota-Engil Central Europe S.A. zostały określone w naszej Polityce prywatności i Polityce Plików cookies LINK