pl en
12 664 80 00

Kontynuacja robót związanych z budową nowych Skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów

Kraj: Poland, Ciechanów Wartość projektu: 64028 Typ: Drogi i mosty Status projektu: Zakończony
Opis

W zakres prac kontraktowych wchodzi:

Główne materiały

 • Nasypy – 48.732 m3
 • Kruszywo łamane 0/31,5  – 8.089m3
 • Masy bitumiczne –  13.896ton
 • Stabilizacja cementem -  4.357m3
 • Bariery energochłonne  SP04,05,06 - 3.944mb
 • Balustrady BAL 1,0 -  1.850mb
 • Pale wielkośrednicowe –  846mb, fi 1200
 • Beton - 13.140m3  Stalowe ścianki szczelne - 1.133m2
 • Prefabrykowane belki strunobetonowe - 300szt.
 • Stal - 1.449.141kg

 

Wiadukt drogowy w km 94,006 wraz z drogą równoległą od km 92,715 do km 93,973

 • Budowa wiaduktu drogowego w km 94,006 linii kolejowej E65 WARSZAWA-DYNIA
 • Przebudowy odcinka drogi krajowej nr 50 (ul. Kasprzaka)
 • Budowa odcinka drogi równoległej do torów od km 92,715 do km 65 Warszawa-Gdynia
 • Budowa układu drogowego po obu stronach linii kolejowej stanowiące istniejącej infrastruktury z projektowanym wiaduktem
 • Budowa systemu odwodnienia wiaduktu drogowego i układu drogowego Ilizacji deszczowej wzdłuż linii kolejowej z odprowadzeniem
 • Przebudowa i rozbudowa istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną
 • Budowa ciągów komunikacji pieszej wraz z budową klatek schodowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w rejonie wiaduktu

 

Wiadukt drogowy w km 95,429

 • Budowa wiaduktu drogowego w km 95,419 wraz ze ścianami oporowymi
 • Budowa układu drogowego w powiązaniu z wiaduktem drogowym i drogami lokalnymi spinającymi dojazd do zabudowań
 • Budowa ciągów komunikacji pieszej wraz z budową klatek schodowych i windami dla osób niepełnosprawnych
 • Budowa systemu odwodnienia obiektu inżynieryjnego i dróg
 • Usunięcie przeszkód telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i sterowania ruchem kolejowym
 • Przebudowa i rozbudowa istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowana infrastrukturą
 • Rozbiórka przejazdu kolejowego w km 95,419
 • Rozbiórka infrastruktury drogowej związanej funkcjonalnie z przeznaczonym do rozbiórki przejazdem kolejowym

 

Wiadukt drogowy w km 108,445

 • Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej, w km 108,445 linii kolejowej E-65
 • Budowa i przebudowa układu drogowego związanego funkcjonalnie z budowanym wiaduktem
 • Przebudowa i rozbudowa istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą techniczną
 • Rozbiórka istniejącego przejazdu w km 108,441 linii kolejowej w km E-65 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

 

Wiadukt kolejowy w km 109,984 – drugi etap

 • Budowa wiaduktu kolejowego w km 109,984 linii kolejowej E-65 – drugi etap
 • Budowa układu drogowego dróg dojazdowych do obiektu inżynieryjnego
 • Przebudowa peronów pasażerskich na przystanku osobowym Krośnice
 • Mazowieckie wraz z elementami małej architektury – drugi etap 
 • Przebudowa systemu odwodnienia układu torowego, obiektu inżynieryjnego oraz dróg dojazdowych wraz z przepompownią – drugi etap
 • Przebudowa instalacji elektroenergetyki nieatrakcyjnej
 • Budowa systemu oświetlenia układu drogowego i przystanku osobowego Krośnice Mazowieckie
 • Przebudowa i rozbudowa istniejących sieci podziemnego uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowana infrastrukturą
 • Rozbiórka przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 110,025 wraz z towarzyszącą infrastrukturą

 

Klient:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość kontraktu:

64 028 122 / 15 616 615.12 EUR
1 EUR = 4.10

Termin realizacji:

11/2013 – 11/2014