pl en
12 664 80 00

Mota-Engil Central Europe zbuduje obwodnicę miasta Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46

24-05-2018
Mota-Engil Central Europe zbuduje obwodnicę miasta Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46
  • Inwestycja w systemie „projektuj buduj”
  • 11,493 km w ciągu drogi krajowej nr 46
  • Poprawa bezpieczeństwa Niemodlina i okolic
  • WARTOŚĆ ZLECENIA:  264 162 952,00 zł brutto 
  • TERMIN REALIZACJI: 24.05.2018 – 24.11.2021
  • ZAMAWIAJĄCY:  GDDKiA Oddział Opole
  • WYKONAWCA: Mota-Engil CE-Lider; Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o

 

Konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe, Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o. będzie realizowało kontrakt w systemie „projektuj i buduj”. Umowę podpisano 24 maja 2018 r. Wykonawca w zakresie zamówienia ma opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji oraz wykonanie drogi. Na realizację zadania ma 36 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

 

- Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Niemodlina i okolic- poprawi ich bezpieczeństwo. Będzie dobrym przykładem bliskich nam działań wpisujących się w szeroko pojęty interes społeczny. A to jedna z najważniejszych funkcji wszelkich modernizacji drogowych – podnoszenie jakości życia społeczności, dla których takie inwestycje wykonujemy. Dlatego mamy nadzieję, że mieszkańcy Niemodlina i okolic będą nam sprzyjali. Liczymy też na dobrą współpracę z lokalnymi firmami podwykonawczymi i dostawcami. Za każdym razem, gdy rozpoczynamy tak duże przedsięwzięcie stajemy się ważnym udziałowcem także biznesowego życia regionu. Tworzymy nowe miejsca pracy i rynek zbytu na materiały i usługi - co jest równie ważne jak samo zadanie drogowe – mówi Zbigniew Zajączkowski, Prezes Zarządu Mota-Engil CE. – A jest to już nasz kolejny projekt realizowany wspólnie z Odziałem GDDKiA w Opolu - dodaje.

 

Mota-Engil CE dla GDDKiA w Opolu realizowała już takie kontrakty jak budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców-Kępno, Kępno-Wieruszów oraz obwodnicy miasta Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina – granica Państwa oraz nr 46 Kłodzko-Nysa-Opole-Częstochowa-Szczekociny.

 

Mosty, wiadukty, węzły

Budowa obwodnicy m. Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 przewiduje powstanie drogi klasy GP o długości ok. 11,493 km, w węzłów drogowych (węzeł „Niemodlin”, węzeł „Sosnówka”), przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą, budowę systemu odwodnienia drogowego, chodników i zatok autobusowych, wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren ze zjazdami na przyległe działki, wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych oraz wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W ramach zadania powierzonego wykonawcy przewidziano szereg obiektów inżynierskich, przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej. Przebudowane zostaną cieki wodne oraz istniejące urządzenia melioracyjne. Przewidziane są także roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.

 

Harmonogram budowy

Realizacja zadania w koncepcji „projektuj buduj” zobowiązuje Konsorcjum Mota-Engil CE, Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o., przed przystąpieniem do robót, złożenie wniosku o decyzję ZRID i jej uzyskanie. Wniosek o taką decyzję zostanie złożony najpóźniej 10 miesięcy od podpisania umowy, a Urząd Wojewódzki w Opolu wyda decyzję. Po jej uzyskaniu kontrakt przejdzie w fazę wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zamierza uzyskać decyzję „pozwolenie na użytkowanie” najpóźniej w listopadzie 2021 roku.

 

Obwodnica Niemodlina rozpoczyna się w km 79+000 drogi krajowej nr 46 (okolica Brzęczkowic), a jej koniec przewidziano w km 88+765 drogi krajowej nr 46 około 2 km od węzła „Prądy” autostrady A4.