BACK 

Produkty i Usługi

Laboratoria

678_labora.jpg

W obecnej dobie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce oraz w innych krajach Europy, aby sprostać współczesnym wysokim wymaganiom europejskim dotyczącym jakości, firma Mota-Engil Central Europe realizuje projekty korzystając z wdrożonego Systemu Zapewnienia Jakości.

Aby zapewnić prawidłową realizację kontroli w naszej Firmie, System Jakości wprowadzony jest na wszystkich szczeblach działania operacyjnego, poprzez wdrożenie i realizowanie odpowiednich procedur i instrukcji.

System Zapewnienia Jakości w głównej mierze oparty jest na funkcjonowaniu Głównego Laboratorium Drogowego, mieszczącego się w Balicach k/Krakowa, wyposażonego w Pracownię Gruntów i Podbudów oraz Pracownię Asfaltów, a także Głównego Laboratorium Mostowego, mieszczącego się w Lubartowie i wyposażonego w Pracownię Betonów.

We wszystkich Wytwórniach Mieszanek Asfaltowych i Zakładach Produkcyjnych Kruszyw wdrożona jest Zakładowa Kontrola Produkcji wg Norm PN-EN, która funkcjonuje poprzez laboratoria polowe mieszczące się przy tych wytwórniach.

Ponadto, na większych budowach działają laboratoria polowe, które zapewniają kontrolę wbudowywanych materiałów, kontrolę jakości realizowanych asortymentów robót oraz kontrolę i dokumentację powykonawczą na poszczególnych kontraktach. Laboratoria polowe stopniowo przekształcane są w Laboratoria Regionalne, które obsługują wszystkie budowy w danym  Regionie. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt odpowiadający wymaganiom norm europejskich w zakresie wynikającym z potrzeb danego kontraktu.

W celu właściwego Zarządzania Jakością na budowach, powołany został Pion Technologiczny na czele z Głównym Technologiem, składający się z pracowników o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zdobytym na znaczących budowach.

Przy Głównym Laboratorium Drogowym działa Zespół Innowacji i Rozwoju, którego celem jest poszukiwanie i rejestrowanie nowych rozwiązań, materiałów i technologii oraz ich propagowanie w całej spółce.

 

Ponieważ Firma stale zdobywa nowe kontrakty, System Kontroli Laboratoryjnej, jako integralna część ogólnego Systemu Zapewnienia Jakości w Firmie, jest ciągle rozbudowywany oraz udoskonalany, dzięki najnowocześniejszemu wyposażeniu sprzętowemu i rozwijającemu się systemowi szkolenia personelu laboratoryjnego.