BACK 

Produkty i Usługi

Jakość oraz dane techniczne

Uzyskanie najwyższej jakości kruszyw możliwe jest dzięki stałemu monitorowaniu poszczególnych procesów produkcji. Nad ciągłością produkcji i jakością materiału opiekę sprawuje doświadczona kadra zarządzająca.

1942_zdj1.jpg

Po wstępnej kwalifikacji złoża do dalszego zastosowania następuje wybór miejsca eksploatacji. Odstrzelony urobek  trafia na linię  krusząco-sortującą, gdzie podlega obróbce mechanicznej. Proces technologiczny na zakładzie przeróbczym rozpoczyna się od wstępnego kruszenia urobku, po którym materiał trafia na przesiewacze, gdzie ulega segregacji na pożądane frakcje. Materiał trafia na odpowiednio oznakowane hałdy wyrobu gotowego.  Do produkcji asortymentu wykorzystywany jest sprzęt firmy Metso Minerals.

W końcowym etapie produkcji, ze składu gotowego wyrobu pobierane są próby do badań kontrolnych. Po akceptacji partii materiału przez Dział Jakości kruszywo trafia do klienta.

W kopalniach „GÓRKA” i „JANOWICZKI” wdrożono wewnętrzny system zakładowej kontroli produkcji, którego zadaniem jest monitorowanie jakości sprzedawanych produktów. Dodatkowo, produkty końcowe badane są w laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, w laboratorium Biproskal oraz w trybie ciągłym w zakładowym laboratorium Mota-Engil Central Europe S.A. Wdrożony i utrzymany system ZKP gwarantuje otrzymanie produktów o najwyższej jakości.

Folder

 

 

CERTYFIKATY

Oferowane kruszywa naturalne spełniają wymagania obowiązujących norm europejskich:

• PN – EN 12620

- Kruszywa do betonu

• PN – EN 13043

- Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

• PN - EN 13242

- Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

• PN - EN 13450

- Kruszywa na podsypkę kolejową

Do każdej partii  materiału wydawany jest dokument oznakowania CE w systemie 2+. Kopalnia Granitu „GÓRKA” oraz Kopalnia Bazaltu „JANOWICZKI” posiadają certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę - Ośrodek  Certyfikacji  Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, który cyklicznie przeprowadza inspekcję całego zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, zapewniając ciągły nadzór nad systemem ZKP.

Kopalnia Granitu „GÓRKA”

Certyfikat ZKP nr 1454-CPD- 179-3  

Kopalnia Bazaltu „JANOWICZKI”

Certyfikat ZKP nr 1454-CPD- 180-2 

1943_cer1.jpg
CERTYFIKAT ZKP_GS.pdf
1944_cer2.jpg
CERTYFIKAT_ZKP_J_0002.pdf

Kopalnia Granitu „GÓRKA” posiada również Certyfikat Zgodności oraz Świadectwo Systemów I Wyrobów do Stosowania w Transporcie Szynowym na tłuczeń kolejowy wydany przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

 

Świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów

do stosowania w transporcie szynowym

Nr 016/J/09

Certyfikat Zgodności

CZ CNTK – 25/2009

1945_swiad.jpg

ŚWIADECTWO_GS_31-50.pdf

1946_swiad2.jpg

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI_31-50_.pdf

KARTY PRODUKTU

KOPALNIA BAZALTU „JANOWICZKI”

PN – EN 12620

Kruszywa do betonu

1947_karta1.jpg

KOPALNIA GRANITU „GÓRKA”

PN – EN 12620

Kruszywa do betonu

 

 

1948_kart2.jpg

PN – EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

1950_kart4.jpg

PN - EN 13242

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych

i budownictwie drogowym

1950_kart4.jpg

PN - EN 13450

Kruszywa na podsypkę kolejową

 

 

1951_kart5.jpg