BACK 

Polityka HR

Korporacyjny Model Funkcji i Kompetencji

2054_model_competences.jpg

Korporacyjny Model Funkcji i Kompetencji stanowi podstawowe narzędzie do zintegrowanego zarządzania Zasobami Ludzkimi w naszej firmie, gwarantując jednolite standardy korporacyjne stosowane we wszystkich firmach wchodzących w skład Grupy Mota-Engil.

Model ten ma zasadnicze znaczenie w tworzeniu i wdrażaniu działań dotyczących zarządzania Zasobami Ludzkimi i ich rozwoju.

 

Celem stosowania Korporacyjnego Modelu Funkcji i Kompetencji jest  zapewnienie, aby wszelkie projekty i działania podejmowane i wdrażane w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi przyczyniały się do ścisłego powiązania naszych zasobów ludzkich z bieżącymi i przyszłymi potrzebami firmy.

Model ten umożliwia również lepszą identyfikację i zrozumienie, czego firma oczekuje od swoich pracowników w zakresie wymaganych kompetencji dla pełnionych obowiązków.

Koncepcja Modelu Korporacyjnego, aby być skutecznym narzędziem do spójnego zarządzania Zasobami Ludzkimi,  zakłada wzmocnienie korelacji pomiędzy identyfikacją pracowników z wartościami i celami firmy, a ich zdolnością do sprostania potrzebom i wymogom wynikającym z prowadzonej działalności gospodarczej.

Można to osiągnąć poprzez wyodrębnienie kluczowych funkcji gwarantujących sprawną realizację wszystkich procesów występujących w firmie, oraz przypisanie poszczególnym funkcjom zestawu niezbędnych kompetencji w zakresie zdolności interpersonalnych i przywódczych oraz wymogów korporacyjnych, jak też w zakresie umiejętności specjalistycznych i wiedzy koniecznej do właściwej realizacji obowiązków.

Korporacyjny Model Funkcji i Kompetencji wprowadza pojęcie funkcji w miejsce stanowiska pracy, promując w ten sposób elastyczność w możliwościach obejmowania nowego zakresu obowiązków oraz przyczyniając się tym samym do zmniejszenia struktury która dzięki temu jest bardziej wydajna.

Aby wyróżnić odrębną funkcję w strukturze, branych jest pod uwagę kilka czynników, takich jak rezultaty wykonywanej pracy, które wyjaśniają powód istnienia danej funkcji w strukturze, oraz wymagany profil kompetencji niezbędny do właściwej realizacji zadań.

 

W celu sprawnego zarządzania funkcjami, identyfikacji wymogów kompetencyjnych oraz planowania rozwoju Zasobów Ludzkich, Model Korporacyjny porządkuje wyodrębnione funkcje z perspektywy Obszaru Funkcjonalnego i Klasy Funkcjonalnej.

 

Zasada Obszaru Funkcjonalnego grupuje funkcje wymagające  tego samego kierunku wiedzy specjalistycznej.

Model Korporacyjny wyróżnia następujące Obszary Funkcjonalne w Mota-Engil Central Europe, które obrazują całość zachodzących obecnie procesów w ramach firmy:

1. Administracyjny
2. Handlowy
3. Księgowość, Finanse i Kontroling
4. Budownictwo – Produkcja
5. Budownictwo – Produkcja Pomocnicza
6. Budownictwo – Wsparcie Produkcji
7. Zasoby Ludzkie
8. Jakość, BHP i Ochrona Środowiska
9. Systemy Informatyczne
10. Zakupy
11. Prawny

Zasada Klasy Funkcjonalnej ułatwia kompleksową analizę wyodrębnionych funkcji, ponieważ integruje funkcje z rozmaitych obszarów z innej perspektywy, na podstawie kryteriów określających zaangażowanie danego typu obowiązków (dot. wsparcia/specjalistycznych/zarządczych), odgrywających zasadniczą rolę w pracy przypisanej danej funkcji.

 

Zgodnie z tą perspektywą dane funkcja należy do jednej z poniższych klas:

Klasa 5 – Wizja strategiczna

Klasa 4 – Zarządzająca

Klasa 3 – Specjalistyczno -Zarządzająca

Klasa 2 – Wsparcie Specjalistyczne

Klasa 1 – Wsparcie Administracyjne