BACK 

Polityka HR

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Regulamin Pracy

2057_contact.jpg

Wszystkie sprawy dotyczące warunków pracy w naszej firmie uregulowane są dwoma podstawowymi dokumentami, odnoszącymi się do szerokiego spektrum zagadnień dotyczących praw i obowiązków Pracowników wobec Pracodawcy i Pracodawcy wobec Pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tymi dokumentami są Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Regulamin Pracy Mota-Engil Central Europe S.A.

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy  reguluje zasady wynagrodzenia za pracę, wskazując formy wynagradzania oraz minimalne wynagrodzenie za pracę dla poszczególnych profesji, zasady premiowania oraz przyznawania dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i pracę wykonywaną w warunkach zwiększonego ryzyka zawodowego, oraz zasady przyznawania odprawy emerytalnej.

 

Regulamin Pracy wskazuje zasady dotyczące kwestii takich jak podstawowe obowiązki Pracownika względem Pracodawcy jak i zakres obowiązków Spółki wobec Pracowników, postanowienia dotyczące organizacji pracy, ładu i porządku w miejscu pracy, system i rozkład czasu pracy i wynikające z tego obowiązki pracowników,  zasady  dotyczące nieobecności w pracy i urlopów, zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników, zasady dotyczące nagród i wyróżnień, oraz pełny zakres różnorodnych aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony pracy kobiet i młodocianych.