BACK


CSR

Kodeks Etyczny

2050_codeofethics.jpg

Firma, jako istotny element jednoczący nowoczesne społeczeństwo, jest jednym z najważniejszych miejsc zawodowej samorealizacji człowieka przyczyniającym się do tworzenia i gromadzenia dóbr wspólnych.

W tym kontekście Firma powinna tworzyć i promować własną kulturę ustalającą jasne zasady dalszego rozwoju jej działalności. 

Prowadząc swoją działalność, Firma powinna kierować się kodeksem etycznym i moralnym, który wskazuje właściwe postępowanie w relacjach ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w prowadzoną działalność gospodarczą jak i otoczeniem biznesowym:

 

Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie