pl en
12 664 80 00

Jakość oraz dane techniczne

Uzyskanie najwyższej jakości kruszyw możliwe jest dzięki stałemu monitorowaniu poszczególnych procesów produkcji. Nad ciągłością produkcji i jakością materiału opiekę sprawuje doświadczona kadra zarządzająca.

 

 

Po wstępnej kwalifikacji złoża do dalszego zastosowania następuje wybór miejsca eksploatacji. Odstrzelony urobek trafia na linię krusząco-sortującą, gdzie podlega obróbce mechanicznej. Proces technologiczny na zakładzie przeróbczym rozpoczyna się od wstępnego kruszenia urobku, po którym materiał trafia na przesiewacze, gdzie ulega segregacji na pożądane frakcje. Materiał trafia na odpowiednio oznakowane hałdy wyrobu gotowego. Do produkcji asortymentu wykorzystywany jest sprzęt firmy Metso Minerals. W końcowym etapie produkcji, ze składu gotowego wyrobu pobierane są próby do badań kontrolnych. Po akceptacji partii materiału przez Dział Jakości kruszywo trafia do klienta.

 

 

W kopalniach „Górka” i „Janowiczki” wdrożono wewnętrzny system zakładowej kontroli produkcji, którego zadaniem jest monitorowanie jakości sprzedawanych produktów. Dodatkowo, produkty końcowe badane są w laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, w laboratorium Biproskal oraz w trybie ciągłym w zakładowym laboratorium Mota-Engil Central Europe S.A. Wdrożony i utrzymany system ZKP gwarantuje otrzymanie produktów o najwyższej jakości.


Certyfikaty

Oferowane kruszywa naturalne spełniają wymagania obowiązujących norm europejskich:

  • PN – EN 12620 - Kruszywa do betonu
  • PN – EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN - EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN - EN 13450 - Kruszywa na podsypkę kolejową

 

Do każdej partii  materiału wydawany jest dokument oznakowania CE w systemie 2+. Kopalnia Granitu „Górka” oraz Kopalnia Bazaltu „Janowiczki” posiadają certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę - Ośrodek  Certyfikacji  Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, który cyklicznie przeprowadza inspekcję całego zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, zapewniając ciągły nadzór nad systemem ZKP.

 

Kopalnia Granitu „Górka" Certyfikat ZKP nr 1454-CPD- 179-3

Kopalnia Bazaltu „Janowiczki” Certyfikat ZKP nr 1454-CPD- 180-2

Certyfikat ZKP_GS.pdf

Certyfikat_ZKP_J_0002.pdf

 

Kopalnia Granitu „Górka” posiada również Certyfikat Zgodności oraz Świadectwo Systemów I Wyrobów do Stosowania w Transporcie Szynowym na tłuczeń kolejowy wydany przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

 

Świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Nr 016/J/09

Certyfikat Zgodności

  CZ CNTK – 25/2009


Świadectwo_GS_31-50.pdf

Certyfikat zgodności_31-50_.pdf

 

 

 

Karty produktu Kopalnia Granitu „Górka":

 

PN – EN 12620
Kruszywa do betonu

PN – EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN - EN 13242

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN - EN 13450

Kruszywa na podsypkę kolejową

 

Kopalnia Bazaltu „Janowiczki”


PN – EN 12620
Kruszywa do betonu